PSAT 8/9 Testing – 8th Grade ONLY

Post

​Good evening families of Fern Bacon Middle School,

This is Mrs. Coronado calling to notify you that all 8th grade students will be taking the PSAT EXAM during their ELA / History core block. Please make sure your child is on time for 1st PERIOD so your child can test with their classroom teacher.  LATE students will report to the Attendance Office to then test in Room 24.  Thank you and have a nice evening.

Les habla la Sra. Coronado para notificarles que todos los estudiantes de 8.° grado tomarán el EXAMEN PSAT durante su bloque básico de Lectura y Historia. Asegúre de que su hijo llegue a tiempo para el 1er PERÍODO para que su hijo pueda tomar el examen con su maestra.  Los estudiantes TARDE se reportarán a la Oficina de Asistencia para luego tomar la prueba en el Salón 24. Gracias y que tenga una buena noche.

Nov yog Mrs. Coronado tau hu xovtooj ceebtoom rau koj tias tag nrho cov tub ntxhais kawm qib 8 yuav tau xeem PSAT EXAM thaum lawv ELA / Keeb Kwm core block. Thov xyuas kom koj tus menyuam tuaj raws sijhawm rau 1st PERIOD kom koj tus menyuam tuaj yeem xeem nrog lawv tus kws qhia hauv chav kawm. Cov tub ntxhais kawm LATE yuav ceeb toom rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm kom tom qab ntawd sim hauv Chav 24. Ua tsaug thiab ua tsaug rau yav tsaus ntuj.